Pimpinan Pondok

Struktur Pondok Pesantren
Darul Arqam Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Gombara-Makassar
A. Pengelola
 1. Prof. DR. KH. Ambo Asse, M.Ag.
  Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
 2. Drs. KH. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
  Koordinator Majelis Dikdasmen dan LP2M PW. Muhammadiyah Sulawesi Selatan
 3. Drs. H. Tamrin Taha, M.Pd.
  Ketua Majelis Dikdasmen PW. Muhammadiyah Sulawesi Selatan
 4. KH. Lukman Abd. Shamad, Lc.
  Ketua LP2M PWM Sul-Sel
B. badan pembina pondok (bpp)
 1. Ketua BPP                      :  DR. H. MUHLIS, MM.
 2. Wakil Ketua BPP          :  DRS. H. MUH. NATSIR, M.Si
 3. Sekretaris BPP             :  DRS. SYAMSURIADI P, SALENDA, MA
 4. Bendahara BPP           :  DR. H. SUBEHAN KHALIK, S.AG., M.AG
 5. Anggota BPP                :  DR.  H. SYARIFUDDIN KITTA, ST., M.Si.
C. Pimpinan Pondok
 1. Direktur                      :   KH. AHMAD TAWALLA
 2. Wakil Direktur I       :  HAERUDDIN, S.Pd., M.Pd.
 3. Wakil Direktur II      :  H. M. RIDHWAN HAMZAH, S.Th.I.
 4. Wakil Direktur III     :  DRS. ARSYAD
 5. Kiyai Pesantren       :   K. H. Muhctar Waka, BA.
 6. Kepala Pondok  Putra       :   Hasanuddin Jalil, S.Pd.I, M.Pd.I
 7. Kepala Pondok Putri         : Suryani Jalil
 8. Kepala Sarpras        : M. Hendra BAE
 9. Kepala Unit Usaha : Sitti Shalehah, S.Pd
 10. Kepala MA                 :   Subandi, S.Pd.I, M.Pd.I
 11. Kepala MTs               :   Kamaruddin, S.Pd
 12. Kepala SMP              :   Martono La Moane, S.Pd.I, M.Pd.I
 13. Kepala SMK             :    Sappewali, S.Pd.
 14. KTU                             :   Badaruddin, S.Pd
 15. Kepala Keuangan  :   Nuru Safitri, SE.AQ